Abbanniata Castiddazzisi del Carnevale 2017 di Casteldaccia

Sintiti, sintiti, sintiti

Patri ri famigghia e fimmini maritati
chi stati a via Naurra o puru e Balati 

Si viniti ri Cutielli, ra livuzza o ru stratuni,
ra saraniedda, ru furriatu o ri vadduni, 

Ruminica e tri purtamu carusi e picciriddi
accussi n’addivirtiemu nuautri e puru iddi, 

Partiemu sutta u puonti e giramu tuttu u paisi
Pi na jurnata lassamu i pinsieri unni su misi!!!

Il Presidente
Vito Di Domenico